ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการจัดการเรียนรู้ วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนสามประสาน (ศษ.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ชื่ออาจารย์ : นายสันตีรณะ นามวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,06:58  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
ชื่ออาจารย์ : นายสันตีรณะ นามวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,06:55  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ สำหรับนักเรียนที่มีศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ชื่ออาจารย์ : นายสันตีรณะ นามวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,06:47  อ่าน 15 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนรูปแบบการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง สำนักศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สู่ศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นายสันตีรณะ นามวงษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2562,06:45  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พิจารณาหนังสือเรียนวิทยศาสตร์ ป.6 สสวท.
ชื่ออาจารย์ : นายอัครเดช สีดามาตร์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2562,14:20  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำและชนิดของคำใน ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหทัยรัตน์ สวัสดิผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,08:19  อ่าน 115 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุวัลภา อันปัญญา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,16:48  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับวิธีแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
ชื่ออาจารย์ : นายถวิล รุจิชยากูร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,22:54  อ่าน 77 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-book เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop CS6 โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางนภัสนันท์ อินทรปพงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,15:27  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : (บทคัดย่อ)การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางปราณปรียา ทรงศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,09:48  อ่าน 163 ครั้ง
รายละเอียด..