ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คำและชนิดของคำใน ประโยค สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT
ชื่ออาจารย์ : นางสาวหทัยรัตน์ สวัสดิผล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2561,08:19  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบสะเต็มศึกษา วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสุวัลภา อันปัญญา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2561,16:48  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับวิธีแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา
ชื่ออาจารย์ : นายถวิล รุจิชยากูร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,22:54  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-book เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop CS6 โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางนภัสนันท์ อินทรปพงศ์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,15:27  อ่าน 62 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : (บทคัดย่อ)การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางปราณปรียา ทรงศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,09:48  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุในชีวิตประจ าวัน โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)
ชื่ออาจารย์ : นางภฤดา เอื้องสัจจะ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,17:48  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่ออาจารย์ : นายประจวบ กุมรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2559,04:07  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูที่ปรึกษาโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นายประจวบ กุมรัตน์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2559,04:05  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตัวแทนศูนย์ STEM ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าร่วมแข่งขันโครงงานสะเต็ม ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่ออาจารย์ : นายโดยตน วงศ์ราชา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2559,03:56  อ่าน 309 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายโดยตน วงศ์ราชา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2559,03:52  อ่าน 798 ครั้ง
รายละเอียด..