สายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางทิพมาศ พงษ์ไทย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางกานดา เปรุนาวิน
ครู คศ.3

นางวารุณี ศรีมาตย์
ครู คศ.3

นางพิมพ์ใจ นิ่มพิลา
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล
ครู คศ.2

นายเริงฤทธิ์ หาลาภ
ครู คศ.1