สายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางวารุณี ศรีมาตย์
ครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมมัธยม

นางกานดา เปรุนาวิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทิพมาศ พงษ์ไทย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิมพ์ใจ นิ่มพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนฤมล ศิริธีรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเริงฤทธิ์ หาลาภ
ครู คศ.1

นางสาวสายฝน ตาวะเท
ครู คศ.1

Miss Nancy E.Domingo
ครูชาวต่างชาติ