สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางนุชนี ทองดีนอก
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นายราเมศวร์ มูลแวง
ครู คศ.3

นางสาววรรณฐกานต์ แข่งขัน
ครู คศ.2

นางสาวฐิติพรรณ ศิริเลิศ
ครู คศ.1

นายสุภักดี โหน่งจันดี
ครู คศ.1

นางปารณีย์ ศรีคาม
ครูผู้ช่วย

นางสาววนิดา บุญอุ้ย
ครูอัตราจ้าง