สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางบุปผา เหมบุรุษ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสุภาพร แพงอ่อน
ครู คศ.3

นางสาวแสงเพ็ญ ปิ่นทอง
ครู คศ.3

นายพรชัย แสนเส็ง
ครู คศ.3

นายสมพงษ์ สีหวัง
ครู คศ.3

นางสาวทิพย์สุดา วงษ์กาไสย
ครู คศ.2

นางปราณปรียา ทรงศรี
ครู คศ.2

นายชัยวัฒน์ ชะอินทรวงค์
ครู คศ.2

นายเจษฎา อินตะนัย
ครู คศ.1

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วบ่อ
ครูผู้ช่วย

นายตรีเพชร เชวงกูร
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชญาพร ใจขาน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชุลีพร เพรงมา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฎฐ์กฤตา จุรีมาศทวีศรี
ครูอัตราจ้าง