ฝ่ายปกครอง

นายสันตีรณะ นามวงษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายวีระพล เพรงมา
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
สวัสดภาพจารจรนักเรียน

นายสมพงษ์ สีหวัง
ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

นางเยาวพา จันทร์สาเทพ
งานสภานักเรียน

นายสมควร สุพร
ระเบียบวินัยนักเรียน

นายวิชิตชัย ปาไทย
ดูแลนักศึกษาวิชาทหาร

นายศุภวัฒน์ ลีวัฒนโยธิน
ระเบียบวินัยนักเรียน

นายชัชพงษ์ อุปปาละ
ระเบียบวินัยนักเรียน

นายธภัทร เทียวสูงเนิน
ระเบียบวินัยนักเรียนและลุกเสือ

นายณัฐวุฒิ วงศ์ปัจฉิม
ระเบียบวินัยนักเรียน