ฝ่ายวิชาการ

นายสันตีรณะ นามวงษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา
งานนิเทศ

นางบุญนำ สีหวัง
หัวหน้าทะเบียนวัดผล

นางทัศนีย์ ช่างกล
หัวหน้าวิชาการมัธยมศึกษาตอนต้น

นางมุกดา ใสวารี
หัวหน้าวิชาการมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางพันทิพา บุญสวรรค์
หัวหน้าหลักสูตรสถานศึกษา

นางเยาวพา จันทร์สาเทพ
การประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวธัญญาเรศ ปรีดีวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ วิชาการ