สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุดาวัลย์ สายหู
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายปราโมทย์ ทำนอง
ครู คศ.4

นางทัศนีย์ ช่างกล
ครู คศ.3

นางบุญนำ สีหวัง
ครู คศ.3

นางรินจงค์ ขันทองคำ
ครู คศ.3

นางยุพาภรณ์ ดวงสุฤทธิ์
ครู คศ.3

นางจิรพา นัมหมื่น
ครู คศ.3

นางสายฝน ตนชัยภูมิ
ครู คศ.3

นายบัณฑิต พันธ์ราช
ครู คศ.3

นางสาวส่องศรี สุขสร้อย
ครู คศ.3

นายอติรุจ สุทธิประภา
ครู คศ.2

นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ครู คศ.2

นายวิชิตชัย ปาไทย
ครู คศ.1

นายสมควร สุพร
ครู คศ.1

นางสาวชาลิสสา ประกิระสา
ครูผู้ช่วย

นายศุภวัฒน์ ลีวัฒนโยธิน
ครูผู้ช่วย