สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสุดาวัลย์ สายหู
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวส่องศรี สุขสร้อย
ครูเชี่ยวชาญ

นางรินจงค์ ขันทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาภรณ์ ดวงสุฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิรพา นัมหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายฝน ตนชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบัณฑิต พันธ์ราช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุญนำ สีหวัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอติรุจ สุทธิประภา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวชิราภรณ์ วงศ์ประชา
ครูชำนาญการ

นายวิชิตชัย ปาไทย
ครูชำนาญการ

นายสมควร สุพร
ครูชำนาญการ

นางสาวชาลิสสา ประกิระสา
ครู คศ.1

นายศุภวัฒน์ ลีวัฒนโยธิน
ครู คศ.1