สายชั้นGifted

นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นGifted

นางสาวสุกฤตา คามะปะใน
ครู คศ.3

นางวรางคณา คำเนตร
ครู คศ.3

นางฑิฑิตยา สุดเพาะ
ครู คศ.3

นางพันทิพา บุญสวรรค์
ครู คศ.3

นายรัชพล รัตนเกษมชัย
ครู คศ.2

นางเจนจิรา อันปัญญา
ครู คศ.2

นายโดยตน วงศ์ราชา
ครู คศ.1

นายอภิชาติ ศรีวงษ์ศา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศินี เฉลิมแสน
ครูอัตราจ้าง