สายชั้นGifted

นายณรงค์ศักดิ์ เอื้องสัจจะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นGifted

นางสาวสุกฤตา คามะปะใน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรางคณา คำเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฑิฑิตยา สุดเพาะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพันทิพา บุญสวรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายรัชพล รัตนเกษมชัย
ครูชำนาญการ

นางเจนจิรา อันปัญญา
ครูชำนาญการ

นายโดยตน วงศ์ราชา
ครูชำนาญการ

นายอภิชาติ ศรีวงษ์ศา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศินี เฉลิมแสน
ครูอัตราจ้าง