สายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายอัครเดช สีดามาตร์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายวีระพล เพรงมา
ครู คศ.3

นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
ครู คศ.3

นางนิลุบล ศิริวรวุฒิ
ครู คศ.3

นางบัวพิน สุขหนา
ครู คศ.3

นางสิรภัทร ศรีทำบุญ
ครู คศ.3

นายสุธรรม ศรีสุภะ
ครู คศ.3

นางสาวรุ่งตะวัน แสงจันทร์
ครู คศ.3

นางทัชชภร แกล้วกล้าหาญ
ครู คศ.3

นางวิภาดา วิเชียรเขต
ครู คศ.2

นางสาวสุพรรษา สารพล
ครู คศ.1

นางสาวพิชญ์ธินัณท์ พันธุมะบำรุง
ครู คศ.1

นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
ครู คศ.1

นายชัชพงษ์ อุปปาละ
ครูผู้ช่วย

นายภูษิต ภูสนาม
ครูอัตราจ้าง

นายธภัทร เทียวสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นายธนารัตน์ ก้อนใจจิตร
ครูอัตราจ้าง

นางสาววารินทร์ โมรี
ครูอัตราจ้าง