สายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายอัครเดช สีดามาตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

นายวีระพล เพรงมา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวีระศักดิ์ สิมภัยลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิลุบล ศิริวรวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบัวพิน สุขหนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิรภัทร ศรีทำบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุธรรม ศรีสุภะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรุ่งตะวัน แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทัชชภร แกล้วกล้าหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภาดา วิเชียรเขต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุพรรษา สารพล
ครูชำนาญการ

นางสาวพิชญ์ธินัณท์ พันธุมะบำรุง
ครู คศ.1

นางสาวสุทพิฐโชค ศรีขัดเค้า
ครู คศ.1

นายชัชพงษ์ อุปปาละ
ครู คศ.1

นายภูษิต ภูสนาม
ครูอัตราจ้าง

นายธนารัตน์ ก้อนใจจิตร
ครูอัตราจ้าง