สายชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวธีราพร ปรีดีวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นางลาวัลย์ จักรบุตร
ครู คศ.3

นางปราณี หิมะธนะสุวรรณ
ครู คศ.3

นางภานุรัตน์ บาลไธสง
ครู คศ.3

นางสาวนิภาภรณ์ พิลาชัย
ครู คศ.3

นางอุบล ละอำคา
ครู คศ.3

นางพัณต์ณิตา ทองมี
ครู คศ.3

นางศรีวรรณ สุขคำแสน
ครู คศ.2

นางสุกัญญา นนท์อามาตย์
ครู คศ.2

นางสาวอรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล
ครู คศ.1