สายชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นางสาวธีราพร ปรีดีวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาตอนต้น

นางบุษบา ศรีศุภร
ครู คศ.3

นางลาวัลย์ จักรบุตร
ครู คศ.3

นางปราณี หิมะธนะสุวรรณ
ครู คศ.3

นางภานุรัตน์ บาลไธสง
ครู คศ.3

นางสาวนิภาภรณ์ พิลาชัย
ครู คศ.3

นางพิศมัย พิทักษ์
ครู คศ.3

นางลดาวัลย์ ถวิลไพโกสิน
ครู คศ.3

นางอุบล ละอำคา
ครู คศ.3

นางสาวฉวีวรรณ ธารณกุล
ครู คศ.2

นางพัณต์ณิตา ทองมี
ครู คศ.3

นางศรีวรรณ สุขคำแสน
ครู คศ.2

นางสุกัญญา นนท์อามาตย์
ครู คศ.2

นางสาวอรุณรัตน์ คงเดชอุดมกุล
ครู คศ.1