สายชั้นอิงลิชโปรแกรมประถม

นางอัญชลี โพธิเทนชัย
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอิงลิชโปรแกรมประถม

นางสาวปิยะนารถ บัวผาย
ครู คศ.3

นางสาวสุรัสวดี บูรณะไพบูลย์
ครู คศ.3

นางธนพร เชวงกูล
ครู คศ.3

นางสาวหทัยรัตน์ สวัสดิผล
ครู คศ.2

นางสาวศรินรัตน์ เพียสุพรรณ
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ วงศ์ปัจฉิม
ครูอัตราจ้าง

Miss Lourdes Elgario
ครูต่างประเทศ

Miss Charmaine Joy Elgario
ครูต่างประเทศ

Mr. Glenn Verona
ครูต่างประเทศ