สายชั้นขอบฟ้ากว้าง

นางพูลศรี ภูไชยแสง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นขอบฟ้ากว้าง

นางสาวบัวเรียน แก้วนิสสัย
ครู คศ.3

นางกนกนุช บัวสำโรง
ครู คศ.1

นางสุมลทา หลอดสว่าง
ครู คศ.1

นายทวิช ตรีสูน
ครูผู้ช่วย

นายอุดร อารีเอื้อ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเรืองอุไร ศรีโยธา
ครูอัตราจ้าง