สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางฉวีวรรณ หมื่นกันยา
ครู คศ.4
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางจุติพร เวฬุวรรณ
ครู คศ.3

นางดวงใจ ชาวโพธิ์
ครู คศ.3

นางสาววิราพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ครู คศ.3

นางสาวปทิตตา ทองอ่อน
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ อ่างบุญตา
ครู คศ.3

นางพรสุข พัฒเพ็ง
ครู คศ.3

นางชุติกาญจน์ บ้งงึ้ม
ครู คศ.3

นางวัชราภรณ์ สีดาเคน
ครู คศ.3

นายชาติเชื้อ หล้าดา
ครู คศ.2

นางสาวศิรดา พรหมดวงดี
ครู คศ.2

นางบุษบง บัวแสง
ครู คศ.2

นางณิชาพัฒน์ ประทุมตะ
ครู คศ.1

นายสถาพร มูลมาตย์
ครู คศ.1

นางสุวัลภา อันปัญญา
ครู คศ.1

นายภูชิชญ์ ศรีศุภร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอัจฉรา สุดาวรรณ์
ครูอัตราจ้าง

นายพุฒมนต์ ศรีเร