สายชั้นอนุบาล

นางสาวกฤษณา ศรีนูเดช
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล

นางกัณนิกา สิมลาโคตร
ครู คศ.2

นางผุสดี นิลสาย
ครูอัตราจ้าง

นางสุภาพร จันทร์มะณี
ครูอัตราจ้าง