ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมปลาย ป.4-6
สายชั้นประถมปลาย ป.4-6