วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
ประชาคมแห่งการเรียนรู้    สร้างคนดี    มีปัญญา    มีความสุข